Nagorno-Karabakh conflict: Rule 9(2) submission on breakdown of international standards on post-conflict property restitution

Nagorno-Karabakh conflict: Rule 9(2) submission on breakdown of international standards on post-conflict property restitution

On 1 November 2016 EHRAC made a submission to the Committee of Ministers of the Council of Europe, concerning the implementation of the European Court of Human Rights’ June 2015 judgments in the two cases relating to the Nagorno-Karabakh conflict: Sargsyan v Azerbaijan and Chiragov and others v Armenia.

The Grand Chamber of the European Court concluded in both cases that:  “…it would appear particularly important to establish a property claims mechanism, which should be easily accessible and provide procedures operating with flexible evidentiary standards, allowing the applicant and others in his situation to have their property rights restored and to obtain compensation for the loss of their enjoyment.” This submission sets out the international standards – including the UN Pinheiro Principles and the Council of Europe’s Poulsen Principles – on post-conflict property restitution that will pave the way for the effective implementation of the judgments.

For more documents relating to these cases, please see the links below.

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն: Օրենք 9(2) Դիմում ետ-հակամարտային սեփականության իրավունքի վերականգնման միջազգային չափանիշների խախտման վերաբերյալ

2016 թվականի նոյեմբերի 1-ին Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Կենտրոնը դիմումով ներկայացել է Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների Կոմիտե 2015 թվականի հունիսին Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ կայացրած երկու դատավճիռների իրականացման հետ կապված՝ Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Չիգարովն ու այլոք ընդդեմ Հայաստանի։

Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի Մեծ Պալատը երկու դեպքերում էլ նշել է, որ “… հատկապես անհրաժեշտ է, որ ներդրվի սեփականության իրավունքի վերականգնման մեխանիզմ, որը կլինի հեշտ հասանելի և կտրամադրի ընթացակարգեր, որոնք կաշխատեն ապացույցների ներկայացման ճկուն չափանիշներով, ինչը հնարավորություն կտա հայցվորին և նմանատիպ իրավիճակում գտնվող այլ անձանց վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը և ստանալ փախհատուցում այդ իրավունքի խախտման համար։” Տվյալ դիմումը ներկայացնում է ետ-հակամարտային իրավիճակներում սեփականության իրավունքի վերականգնման միջազգային չափանիշները, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի Պինխերոյի սկզբունքները և Եվրոպայի Խորհրդի Պոուլսենի սկզբունքները, որոնք կհարթեն դատավճիռների արդյունավետ իրականացման ճանապարհը։

Նշված դեպքերի վերաբերյալ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, տեսեք ստորև հղումները։

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: 9(2) saylı qaydaya əsasən münaqişələrdən sonra mülkiyyətin restitusiyasına üzrə beynəlxalq standartların təsnifləşdirilməsinə dair təqdimat

1 noyabr 2016-cı il tarixində Avropa İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi (EHRAC) Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə təqdimat göndərmişdir. Bu təqdimat Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2015-ci ilin iyun ayında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı iki iş (Sargsyan Azərbaycana qarşıÇıraqov və digərləri Ermənistana qarşı) üzrə elan etdiyi qərarların icrası ilə əlaqədardır.

Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası hər iki üş üzrə belə nəticəyə gəlmişdir ki, “..ərizəçilər və onların vəziyyətində olan başqaları üçün mülkiyyət hüquqlarının bərpasına və ondan istifadə etmək imkanının itirilməsinə görə kompensasiya əldə etməsinə imkan yaradan, asan müraciət edilə bilən və çevik sübut etmə standartlarına əsaslanan prosedurları təmin edən mülkiyyətin tələb edilməsinə dair mexanizmlərin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.” Qərarların effektiv şəkildə icrası üçün təqdimatda münaqişələrdən sonra əmlakın restitusiyasına dair beynəlxalq standartlar, o cümlədən BMT-nin Pinheiro Prinsipləri”Avropa Şurasının “Poulsen Prinsipləri” irəli sürülür.